Paliwem gazowym jest mieszanka gazów palnych i niepalnych, która podczas zapłonu łączy się z tlenem, wydzielając ciepło, światło i spaliny. Wyróżniamy różne rodzaje kontrolowanego procesu spalania, takie jak spalanie całkowite, niecałkowite, zupełne i niezupełne. Spalanie całkowite i zupełne oznacza, że cała zawartość węgla i wodoru w paliwie spala się na CO2 i H2O, a siarka na SO2 lub SO4. Spalanie niecałkowite zachodzi, gdy w pozostałych po spaleniu ciałach stałych, takich jak sadza czy koksik, znajdują się jeszcze części palne.

Spalanie zupełne następuje, gdy spaliny nie zawierają żadnych gazów palnych. Natomiast spalanie niezupełne występuje, gdy w spalinach znajdują się jeszcze gazy palne, takie jak CO, H2 i CnHm.

Aby osiągnąć spalanie zupełne i całkowite, konieczne jest doskonałe wymieszanie paliwa z powietrzem, co jest trudne do osiągnięcia. Dlatego zazwyczaj wprowadza się powietrze w nadmiarze. Współczynnik nadmiaru powietrza zależy od rodzaju paliwa i rodzaju urządzenia. Wartości te zwykle mieszczą się w zakresie:

– dla paliw gazowych: 1,05 do 1,4,

– dla paliw ciekłych i pyłu węglowego: 1,1 do 1,2,

– dla paliw stałych: 1,2 do 2.

Spalanie wybuchowe występuje w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie produkty spalania mieszanki powietrzno-gazowej nagrzewają się i gwałtownie rozszerzają, wywołując fale uderzeniową. Jest to niekontrolowana reakcja rozprzestrzeniania się płomienia na zasadzie przewodnictwa cieplnego, połączona z rozprężaniem się gazów spalinowych, co powoduje bardzo wysokie ciśnienie i temperaturę.

W przeciwieństwie do tego, prawidłowy proces spalania paliwa gazowego odbywa się kontrolowanie jako spalanie dyfuzyjne, kinetyczne lub dyfuzyjno-kinetyczne, zwane również inżektorowym, w różnych typach palników gazowych.

Górna granica wybuchowości (GGW) określa największe stężenie procentowe gazu w mieszaninie powietrza, w którym może dojść do wybuchu po zainicjowaniu zapłonu. Powyżej tej granicy gaz się zapali, ale z braku tlenu do pełnego spalania nie rozprzestrzeni się płomień.

Uprawnienia gazowe G3 SMEP instalacja gazowa
Uprawnienia gazowe G3 SMEP instalacja gazowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *