Norma PN-86/M-40303 „Urządzenia gazowe użytku komunalnego, domowego i turystycznego. Podział” określa kryteria podziału urządzeń gazowych na różne typy oraz kategorie w zależności od sposobu doprowadzania powietrza do spalania gazu i odprowadzania spalin.

Typy urządzeń gazowych ze względu na sposób doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin to:

– Typ A: urządzenia pobierające powietrze i odprowadzające spaliny do tego samego pomieszczenia, np. kuchenki gazowe, ogrzewacze do 5 kW.

– Typ B: urządzenia pobierające powietrze z pomieszczenia i odprowadzające spaliny do przewodu spalinowego, mogą działać na zasadzie ciągu naturalnego (B1) lub wymuszonego (B2) przez wentylator.

– Typ C: urządzenia z zamkniętą komorą spalania, pobierające powietrze z zewnątrz i odprowadzające spaliny do kanału kominowego lub atmosfery, np. grzejniki wody przepływowej, kotły kondensacyjne.

Kategorie urządzeń określają przystosowanie do spalania:

– Kategoria I: spalanie jednej grupy paliw gazowych.

– Kategoria II: spalanie dwóch lub więcej grup paliw gazowych w niepełnym zakresie.

– Kategoria III: spalanie wszystkich grup i podgrup paliw gazowych.

Warunki, jakie muszą być spełnione w pomieszczeniach, w których instalowane są urządzenia gazowe, są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 

W skrócie, te warunki obejmują:

1. Wysokość pomieszczenia: minimum 2,2 m, chyba że istnieją inne zasady dla kotłów gazowych w już istniejących budynkach, gdzie dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłów nie niższą niż 1,9 m.

2. Kubatura pomieszczenia: określona zależnie od rodzaju urządzenia gazowego, np. dla łazienki wynosi 8 m3, gdy instalujemy w niej gazowe urządzenie do podgrzewania wody.

3. Maksymalne obciążenie cieplne: zależy od przeznaczenia pomieszczenia i sposobu odprowadzenia spalin. Wartości obciążenia cieplnego są różne dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz kuchni, oraz dla przypadków gdy spaliny są odprowadzane lub nie są odprowadzane na zewnątrz.

4. Wentylacja pomieszczeń: musi być zapewniona zgodnie z normami wykonawczymi, mogą odbywać się przez szczeliny w otworach okiennych lub drzwiowych, otwory nawiewne lub inne urządzenia techniczne.

5. Łączne obciążenie cieplne pomieszczeń: wynikające z zainstalowania urządzeń musi być zgodne z określonymi wartościami dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń.

Wszystkie urządzenia gazowe muszą spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa, posiadać znak bezpieczeństwa, aprobatę techniczną lub znak Dozoru Technicznego oraz atest energetyczny.

Warunki instalowania gazomierzy są ściśle określone, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie tych urządzeń oraz ochronę użytkowników. Oto najważniejsze zasady:

1. Oddzielność: każdy odbiorca powinien mieć oddzielny gazomierz.

2. Dostępność i ochrona: gazomierze powinny być łatwo dostępne, chronione przed warunkami atmosferycznymi, np. w szafkach z materiałów trudnopalnych, z otworami wentylacyjnymi.

3. Położenie: 

   – nie bliżej niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska.

   – minimum 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.

   – na odpowiedniej wysokości, w zależności od rodzaju gazu (lżejszy lub cięższy od powietrza), aby uniknąć zagrożeń związanych z ewentualnym przeciekiem gazu.

4. Odizolowanie od urządzeń iskrzących: gazomierze powinny być umieszczone w odpowiedniej odległości od urządzeń iskrzących i źródeł ognia.

5. Możliwość rozłączenia: instalacja gazomierzy powinna umożliwiać ich rozłączenie bez konieczności demontażu innych części instalacji gazowej.

6. Zalecane miejsca instalacji: 

   – klatki schodowe lub korytarze w wentylowanych szafkach.

   – na zewnątrz budynku, razem z kurkiem głównym.

   – szyby instalacyjne przeznaczone dla pionów instalacyjnych.

   – kuchnie jako samodzielne pomieszczenia.

7. Zabronione miejsca instalacji: 

   – pomieszczenia mieszkalne i łazienki.

   – pomieszczenia podatne na korozyjność.

   – wspólne wnęki z licznikami elektrycznymi.

Zgodnie z powyższymi wytycznymi, instalacja gazomierzy powinna być przeprowadzana starannie, z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa i przepisów dotyczących instalacji gazowych.

Instalacja gazowa, uprawnienia gazowe G3 SMEP
Instalacja gazowa, uprawnienia gazowe G3 SMEP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *