Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych.

I.               Prace związane z gazem powinny być nadzorowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru, oraz wykonywane przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, uzyskanymi na podstawie przepisów prawa energetycznego.

1.     Do prac gazoniebezpiecznych zalicza się w szczególności: 

1) prace w pomieszczeniach i przestrzeniach, w których występuje zagrożenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia ludzkiego lub przekroczenia dolnej granicy wybuchowości czynnika wybuchowego; 

2) prace w nawanialniach i w magazynach środka nawaniającego gaz ziemny; 3) prace przy czynnych sieciach gazowych i instalacjach gazu ziemnego;

 4) odpowietrzanie, opróżnianie i napełnianie sieci gazowych i instalacji gazowych, w tym metodą próżniową; 

5) badanie i czyszczenie tłokiem czynnych gazociągów; 

6) prace związane z dehydratacją; 

7) prace spawalnicze prowadzone w obiektach technologicznych sieci gazowych w strefach zagrożonych wybuchem.

2. Prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

3. Jeden pracownik może wykonywać prace polegające na pobieraniu próbek paliwa gazowego w wyznaczonych punktach sieci gazowej, o ile maksymalne ciśnienie robocze (MOP) w sieci gazowej wynosi mniejsze lub równa się 0,5 MPa, a w instalacjach gazowych jest mniejsze lub równe 5 kPa.

II.              Prace gazoniebezpieczne podzielono na trzy kategorie:

1) prace eksploatacyjne – to działania określone w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci przez operatora sieci gazowej, wykonywane przez wyznaczonych pracowników,

2) prace awaryjne – obejmują działania mające na celu ratowanie życia i zdrowia ludzi, ochronę mienia oraz usuwanie awarii sieci gazowej,

3) prace nietypowe – to zadania niewymienione w punktach 1 i 2, które wykonywane są na podstawie pisemnego polecenia.

Szczegółowy wykaz prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych, awaryjnych i nietypowych ustala i aktualizuje operator sieci gazowej.

III.            Prace gazoniebezpieczne nietypowe są wykonywane na podstawie pisemnego polecenia, które szczegółowo określa:

1) miejsce i rodzaj wykonywanych prac;

2) termin wykonania prac;

3) imienny wykaz pracowników wyznaczonych do ich wykonania;

4) osobę nadzorującą prace;

5) niezbędne środki ochrony indywidualnej;

6) wymagany sprzęt przeciwpożarowy;

7) dostępne przyrządy do wykrywania obecności metanu i pomiaru stężenia tlenu;

8) środki komunikacji;

9) wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy;

10) instrukcje dotyczące wykonywania prac;

11) wykaz niezbędnych środków technicznych i ochronnych zapewniających bezpieczeństwo;

12) szkic sytuacyjny miejsca pracy lub schemat technologiczny urządzeń z zaznaczonym miejscem odcięcia dopływu gazu.

IV.            Prace o charakterze niebezpiecznym, w zależności od sposobu ich wykonywania, są klasyfikowane jako:

1) prace eksploatacyjne – określone w instrukcjach stanowiskowych, wykonywane przez pracowników wyznaczonych na stałe lub tymczasowo do ich realizacji,

2) prace awaryjne – związane z ratowaniem zdrowia, życia ludzkiego oraz mienia, a także zabezpieczaniem urządzeń przed uszkodzeniami.

3) prace nietypowe – nieujęte w powyższych punktach.

Prace o charakterze niebezpiecznym powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Do prac o charakterze niebezpiecznym zaliczają się w szczególności:

1) transport, załadunek i rozładunek rur stalowych o średnicy zewnętrznej większej niż 150 mm lub o ciężarze większym niż 100 kg, a także rur w wiązkach,

2) transport i rozładunek rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej większej niż 200 mm i rur w kręgach

3) załadunek i rozładunek elementów o masie większej niż 300 kg,

4) badania radiograficzne złączy spawanych gazociągów,

5) opuszczanie do wykopu gazociągów o średnicy zewnętrznej większej niż 200 mm,

6) wykonywanie przekroczeń gazociągów nad przeszkodami terenowymi,

7) próby ciśnieniowe gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) większym niż 0,5 MPa,

8) prace na wysokościach przekraczających 2 metry, wykonywane ze składanych pomostów lub rusztowań,

9) prace prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technologicznych oraz w studzienkach instalacyjnych,

10) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

11) prace w bliskiej odległości od nieosłoniętych kabli i urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem,

12) wykonywanie prac związanych z czyszczeniem tłokiem gazociągów bez gazu ziemnego.

Uruchamianie instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych oraz montaż i demontaż gazomierzy 

1. Przed przystąpieniem do napełniania gazem ziemnym instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych należy: 

1) uzgodnić z właścicielem lub użytkownikiem termin wykonania prac; 

2) zamieścić przy wejściu do obiektu budowlanego, z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, informację o wykonywaniu prac oraz o obowiązkach użytkowników urządzeń gazowych; 

3) sprawdzić, czy instalacja gazowa nie znajduje się pod napięciem prądu elektrycznego; 

4) sprawdzić zamknięcia wylotów instalacji gazowej; 

5) wykonać próbę kontrolną szczelności instalacji gazowej, o której mowa w ust. 2-7; 

6) sprawdzić prawidłowość montażu gazomierza; 

7) zamontować przewód odpowietrzający i wyprowadzić jego wylot na zewnątrz obiektu. 

2. Próbę kontrolną szczelności wykonuje się z zastosowaniem powietrza lub gazu obojętnego, przy ciśnieniu nie mniejszym niż 150 % maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) gazu ziemnego. 

3. Czas przeprowadzenia próby kontrolnej szczelności wynosi 5 minut od momentu ustabilizowania się ciśnienia medium próbnego w instalacji gazowej. 

4. Próbę kontrolną szczelności uznaje się za pozytywną, jeżeli w czasie trwania próby nie nastąpił spadek ciśnienia. 

5. Próba kontrolna szczelności nie jest wymagana, jeżeli napełnienie gazem ziemnym instalacji gazowej następuje bezpośrednio po głównej próbie szczelności lub przy ponownym napełnianiu instalacji po jej krótkotrwałym wyłączeniu z użytkowania. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, szczelność instalacji po napełnieniu gazem ziemnym należy sprawdzić przy roboczym ciśnieniu gazu. 

7. Próbie kontrolnej szczelności nie poddaje się odbiorników gazu ziemnego. 

1. Napełnianie instalacji gazem ziemnym po zamontowaniu gazomierza następuje przez otwarcie zaworu głównego i wprowadzanie gazu ziemnego do instalacji. 

2. Napełnianie, o którym mowa w ust. 1, należy prowadzić do chwili usunięcia z instalacji mieszaniny powietrzno-gazowej na zewnątrz obiektu przy użyciu przewodu o średnicy nie mniejszej niż 20 mm i długości nie większej niż 10 m. 

3. Wylot przewodu odpowietrzającego powinien być zlokalizowany w taki sposób, aby uniemożliwić przedostawanie się wydobywającej się mieszaniny powietrzno-gazowej do pomieszczeń. 

4. Niedopuszczalne jest usuwanie mieszaniny powietrzno-gazowej i gazu ziemnego z instalacji do pomieszczeń. 

5. Dopuszcza się usuwanie mieszaniny powietrzno-gazowej i gazu ziemnego z instalacji w lokalu mieszkalnym przez palnik nawierzchniowy kuchenki gazowej do pomieszczenia pod 

warunkiem ciągłej kontroli wielkości przepływu i wietrzenia pomieszczenia podczas odpowietrzania. 

6. Usuwanie z instalacji mieszaniny powietrzno-gazowej należy wykonywać w najwyższym 

punkcie instalacji, zaczynając od pionu znajdującego się najdalej od zaworu głównego. 

1. Napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowych w obiektach budowlanych powinno być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników, z których jeden powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk pracy dozoru uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego. 

2. Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika następujących prac gazoniebezpiecznych przy instalacji gazowej: 

1) montaż i demontaż gazomierzy o przepustowości Ł 10 m3/h; 

2) montaż i demontaż reduktorów ciśnienia gazu na przyłączach o przepustowości Ł 60 m3/h;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *