Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o Prawie Energetycznym stanowi jedno z podstawowych aktów prawnych regulujących sektor energetyczny w Polsce. Ustawa ta określa zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych, a także prawa i obowiązki podmiotów działających w tym sektorze.

Główne zagadnienia, które reguluje ustawa o Prawie Energetycznym, obejmują:

1. Organizację rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2. Zasady działania operatorów systemów przesyłowych oraz operatorów systemów dystrybucyjnych.

3. Warunki i tryb uzyskiwania koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz obrotu energią.

4. Prawa i obowiązki konsumentów energii.

5. Zasady funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem energii.

Art. 51. Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci powinny zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii przy zachowaniu:

1) Niezawodności współdziałania z siecią;

2) Bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska;

3) Zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania lub innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *