Zgodnie z art. 62.1 ustawy dotyczącej obiektów budowlanych

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do regularnej kontroli i sprawdzania stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania tego obiektu. Kontrole te powinny być przeprowadzane w określonych okresach:

1. -okresowa kontrola co najmniej raz w roku powinna obejmować następujące działania:

   a) sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji, które są narażone na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych i innych czynników, występujących podczas użytkowania obiektu,

   b) ocena stanu technicznego i działania instalacji oraz urządzeń służących ochronie środowiska,

   c) kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, w tym przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

2. – okresowa kontrola co najmniej raz na 5 lat obejmuje następujące działania:

   – ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

   – ocena estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczeni,

   – badanie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń w instalacji elektrycznej i piorunochronnej,

   – badanie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalności oraz zabezpieczenie obiektu przed awariami i uszkodzeniami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów lub nieprawidłowości, należy podjąć odpowiednie działania naprawcze lub konserwacyjne.

 

Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń:

Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych wymaga odpowiedniego uporządkowania zagadnień oraz przestrzegania określonych procedur i zasad. Poniżej przedstawiono podział obowiązków w tej kwestii:

1. -Pracodawca:

   – wydanie odpowiednich aktów prawnych regulujących eksploatację urządzeń,

   – organizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i nadzór nad jego przestrzeganiem,

   – zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych i technicznych do prawidłowej eksploatacji urządzeń,

   – odpowiedzialność za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń i zapewnienie odpowiednich warunków pracy.

2. -Osoby dozoru:

   – bezpośredni nadzór nad eksploatacją urządzeń,

   – wykonywanie określonych czynności kontrolnych i zapewnienie, że urządzenia pracują zgodnie z ustalonymi procedurami,

   – reagowanie na wszelkie nieprawidłowości w eksploatacji oraz podejmowanie działań naprawczych w razie potrzeby,

   – zapewnienie, że personel eksploatacyjny przestrzega przepisów bezpieczeństwa i procedur pracy.

3. -Pracownicy eksploatacji:

   – prowadzenie bezpośredniej eksploatacji urządzeń zgodnie z zasadami i procedurami ustalonymi przez pracodawcę,

   – przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywanie czynności zgodnie z instrukcjami i procedurami,

   – natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu uniknięcia awarii lub wypadków.

Odpowiedzialność za bezpieczną eksploatację urządzeń energetycznych spoczywa zatem na kilku podmiotach, a każdy z nich ma określone role i obowiązki w tym procesie. Współpraca i wspólna odpowiedzialność wszystkich za przestrzeganie procedur i norm bezpieczeństwa są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *