Według rodzaju paliwa, kotłownie można podzielić na:

1. Kotłownie opalane paliwem stałym.

2. Kotłownie zasilane gazem:

   a. gazem miejskim (gaz sztuczny, uzyskiwany z różnych surowców energetycznych, głównie węgla,      i rozprowadzany poprzez sieć gazociągów).

   b. gazem ziemnym (gaz ziemny – paliwo wydobywane ze złóż naturalnych, którego głównym składnikiem palnym jest metan. Jest to mieszanka lekkich węglowodorów, głównie parafinowych, oraz azotu, wodoru, helu i tlenu).

   c. gazem płynnym (gazami węglowodorowymi płynnymi C3-C4, składającymi się głównie z propanu, butanu i izobutanu. W ogrzewnictwie istotne jest wykorzystanie propanu technicznego, czyli skroplonego gazu węglowodorowego, zaklasyfikowanego jako materiał niebezpieczny w klasie 2 i o wybuchowości klasy IIA, o gęstości względem powietrza 1,56 i granicy wybuchowości 2,1–10%).

Granica wybuchowości – dolna : najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi utleniaczami ( wyrażone w g/ m sześć. lub w % objętości , poniżej którego pod wpływem bodźca cieplnego nie nastąpi zapalenie lub wybuch tej substancji. 

Granica wybuchowości górna – najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi utleniaczami, powyżej którego pod wpływem bodźca cieplnego nie nastąpi zapalenie lub wybuch tej substancji.

3. Kotłownie zasilane olejem opałowym o temperaturze zapłonu powyżej 55°C:

   a. olejem lekkim,

   b. olejem ciężkim.

4. Kotłownie wielopaliwowe:

   a. z wydzielonymi kotłami do spalania różnych rodzajów paliw,

   b. z kotłami wyposażonymi w palniki umożliwiające spalanie gazu lub oleju opałowego (przełączanie).

5. Kotłownie wodne:

   a. niskotemperaturowe (z temperaturą czynnika grzejnego poniżej 100°C),

   b. średniotemperaturowe (z temperaturą czynnika grzejnego do 115°C),

   c. wysokotemperaturowe (z temperaturą czynnika grzejnego powyżej 115°C).

6. Kotłownie parowe:

   a. niskoprężne (o ciśnieniu wytwarzanej pary do 70 kPa nadciśnienia),

   b. wysokoprężne (o ciśnieniu wytwarzanej pary powyżej 70 kPa nadciśnienia).

7. Kotłownie dwuczynnikowe, gdzie w jednym kompleksie pomieszczeń znajdują się zarówno kotły wodne, jak i parowe.

Sklasyfikowane według mocy znamionowej kotłowni są następujące:

a. kotłownie małe – o mocy do 50 kW,

b. kotłownie średnie – o mocy od 50 do 350 kW,

c. kotłownie duże – o mocy powyżej 350 do 2500 kW.

Moc kotła to ilość energii cieplnej oddawana użytecznie czynnikiem grzejnym w jednostce czasu.

Moc kotła znamionowa (nominalna) to moc kotła podana przez producenta, osiągana trwale podczas spalania paliwa, dla którego kocioł został zaprojektowany.

Pomieszczenie kotłowni powinno zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych znajdujących się w piwnicy, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych miejscach, w których są zainstalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *