Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.) nakłada obowiązek ustalenia przez pracodawcę procedur i zasad dotyczących eksploatacji urządzeń oraz instalacji energetycznych w instrukcji eksploatacji.

Instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych jest dokumentem, który określa procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń oraz instalacji energetycznych. Opracowuje się ją na podstawie odrębnych przepisów oraz dokumentacji producenta, a następnie zatwierdza do stosowania w firmie przez pracodawcę.

Wymagania, jakie powinna spełniać instrukcja eksploatacji, obejmują:

– ogólną charakterystykę techniczną urządzenia,

– czynności związane z uruchomieniem, obsługą i zatrzymaniem urządzenia w warunkach jego normalnej eksploatacji,

– zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub wystąpienia zakłóceń pracy urządzenia,

– wymagania dotyczące konserwacji i napraw urządzenia,

– wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi

– zapisy związane z ruchem urządzeń,

– zakres i częstotliwość przeprowadzania oględzin, przeglądów, pomiarów oraz badań.

Opracowywanie instrukcji bhp:

Niezależnie od instrukcji eksploatacji, pracodawca ma obowiązek opracować instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą użytkowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Pracodawca musi udostępnić wszystkim pracownikom w firmie aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

– procesów technologicznych stosowanych w zakładzie,

– wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

– obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

– udzielania pierwszej pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *