Art. 62.1. W trakcie użytkowania obiektów budowlanych właściciel lub zarządca powinien regularnie przeprowadzać kontrole:

1) Okresowe kontrole, które powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, mają na celu sprawdzenie stanu technicznego:

   a) elementów budynku, budowli oraz instalacji narażonych na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych i czynników obecnych podczas eksploatacji obiektu,

   b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

   c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

2) Okresowe kontrole, które powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat, mają na celu ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia. Podczas tych kontroli należy również zbadać stan instalacji elektrycznej i piorunochronnej pod względem sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przed porażeniem, jak również sprawdzić oporność izolacji przewodów oraz stan uziemienia instalacji i aparatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *